Kahalagahan Ng Pamilya Essay Outline

Matindi ang pag-atake sa pamilya sa mundo ngayon. Kaya nga napakahalaga ngayon na magkaroon ng patotoo ang mga bata at kabataan tungkol sa kahalagahan ng pamilya sa plano ng Ama sa Langit (tingnan sa Para sa Lakas ng mga Kabataan [2011], 14). Sa pahina 52 ng isyung ito, nagmungkahi si Ann M. Dibb, pangalawang tagapayo sa Young Women general presidency, ng mga paraan na makatutulong sa mga kabataan na magkaroon ng patotoo tungkol sa pamilya.

Halimbawa, isinulat niya, “Kapag binasa ninyo ang paghahayag [tungkol sa pamilya] pansinin ang mga doktrina, payo, babala, at ipinangakong mga pagpapala at ano ang personal na kahulugan nito sa inyo.”

Mga Mungkahi sa Pagtuturo sa mga Kabataan

  • Basahin “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo” at ang bahagi tungkol sa pamilya na nasa Para sa Lakas ng mga Kabataan. Pag-usapan kung paano maipamumuhay ang mga gabay na ito sa sarili ninyong pamilya. Isiping ibahagi ang inyong patotoo tungkol sa kahalagahan ng pamilya.

  • Isiping magdaos ng family home evening tungkol sa kahalagahan ng pamilya (magandang pagkunan ang paksang “Marriage and Family” sa bagong kurikulum ng kabataan sa lds.org/youth/learn).

  • Bisitahin ang youth.lds.org. Piliin ang “For the Strength of Youth” at pagkatapos “Family” para makahanap ng mga materyal na tutulong sa inyo na mas maunawaan ang doktrina tungkol sa pamilya: mga reperensya sa banal na kasulatan, video (tingnan, halimbawa ang, “Fathers and Sons”), mga Mormon Channel radio program, mga tanong at mga sagot, at mga artikulo, kabilang na ang mensahe ng mga General Authority.

Mga Mungkahi sa Pagtuturo sa mga Bata

Narito ang ilang halimbawa ng mga paraan na malinaw ninyong masusubaybayan ang pag-unlad ng inyong pamilya sa pagtatamo ng mga espirituwal na mithiin:

  • Kumuha ng maliit, malinaw na garapon. Kasama ang inyong mga anak, magtakda ng mga mithiin na posibleng makamtan na magpapalakas sa inyong pamilya, tulad ng pagdaraos ng family home evening tuwing Lunes o pagbabasa ng mga banal na kasulatan bawat araw bilang pamilya. Magpagawa sa inyong mga anak ng label na may nakasulat na mithiin para idikit sa lalagyan. Sa tuwing magagawa ng inyong pamilya ang aktibidad, maglagay sa lalagyan ng isang maliit na bagay tulad ng holen o bead. Kapag puno na ang lalagyan, isiping ipagdiwang ito sa pamamagitan ng pagdaraos ng espesyal na kainan o aktibidad ng pamilya.

  • Magpadrowing sa bawat anak ng isang larawan ng mga miyembro ng pamilya na gumagawa ng isang gawain na gusto ninyong gawin nila, tulad ng pagdarasal ng pamilya o pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Idispley ang mga larawan sa lugar na makikita ng lahat. Simulan ang araw na nakaharap ang mga larawan. Kapag nagawa na ng inyong pamilya ang aktibidad na nakalarawan sa papel, itaob ito. Ang mga larawang nakikita o nakaharap pa ay magpapaalala sa inyong pamilya ng inyong mga mithiin at ano ang magagawa ninyo para mapalakas ang inyong pamilya sa araw na iyon. Iharap muli ang mga larawan sa simula ng bawat araw.

    Tulungan din ang inyong mga anak na makita ang mga pagpapala na dumarating sa inyong pamilya sa paggawa ng mga aktibidad na ito. Ang pagtulong sa mga anak na mahiwatigan ang mabuting damdamin na dulot ng pamamalagi ng Espiritu sa inyong tahanan ay nagpapaibayo ng kanilang hangarin na sundin ang mga huwaran ng mabubuting pag-uugali na nagpapalakas sa mga pamilya.

Influenced you most essay The Riddle Institute for Regenerative Medicine Lathalain Tungkol Sa Kahalagahan Ng Edukasyon Essay img Minority art research paper Kahalagahan Ng Pag aaral Tungkol Sa Kahirapan Essay Essay for you Scribd sub uni hamburg dissertation abstract Metaphysics of love for research paper Ang Kahalagahan ng Likas Kayang Paggamit sa Pangingisda at Pagtotroso Austin Cohen
Kahalagahan Ng Pamilya Essay Writing Essay for you Scott Communities Ae international journal of multidisciplinary research paper Silver State Specialty Coatings Roy liechtenstein hopeless analysis essay

Related Post of Research paper kahalagahan ng pag aaral

essay writing basics
thesis paper master39s degree
thesis 1996 movie
dissertation latex template
thesis paper high school
c essay writers
essay writing service nottingham
essay writing frame
buy admission essay
help with research paper outline
buy college essays nyu
buy essay online uk
paper 8 apparel
cheap paper towel holder
rsum 07ghost
essays help 5th grade
buy custom essays version
help with research paper topics
essay 8 letters
custom paper food trays
thesis writing for dummies pdf
thesis 1 responsive
buy 100gsm paper
custom research paper zone
custom paper glasses
essay writer reddit
thesis king blanket
5 types of essay writers
thesis good vs evil
good thesis names
essay parts
c custom research papers
where can i purchase a research paper
coursework umich
we buy paper scrap
good thesis statement video
b buy custom essays
good thesis statements for a research paper
malcolm x research paper outline
buy custom written essays
buy essay papers list
k paper help desk
e paper writer
pols essay writing guide uq
order litmus paper
paper xmas ornaments
research paper rubric
buy nothing day essay examples
coursework guide
mini q essay outline guide
essay words
term paper ideas
buy paper decorations
order custom written essay
buy paper kim kardashian
papermate silk writer retractable ballpoint pens
custom essay paypal
term paper abbreviation 2 words
resume w picture
cheap paper banners
buying essays online virginia
essay nature
buy dtlls essays
term paper about k12 education
custom paper bags small quantity
essay on cheap holidays
thesis 1996
q thesis helper
cat w essay
buy paper invitations
5 buy argumentative essay topics
micromgas chapitre 7 dissertation
thesis hook
resume key phrases
essay help dubai
order term paper
birth order essay thesis
level 5 essay writing
windows 7 custom paper size not showing
buying essays online job
research paper topics 2016

One thought on “Kahalagahan Ng Pamilya Essay Outline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *